Canada: Những câu hỏi liên quan đến PAL

Xin vui lòng theo dõi những cập nhật và ngoại lệ mới nhất cho Thư Xác Nhận Tỉnh (PAL), Giấy Phép Học và Làm Việc:

**Miễn Trừ PAL:**
1) Nộp đơn sau khi nhập cảnh

Mục 215 (1) Quy định rằng người nước ngoài có thể nộp đơn xin cấp giấy phép học sau khi nhập cảnh Canada nếu họ:

a) Có giấy phép học;

b) nộp đơn trong khoảng thời gian bắt đầu từ 90 ngày trước khi hết hạn quyền học tập tại Canada theo mục phụ 30(2) của Đạo luật hoặc mục 188(1)(a) của các Quy định này, và kết thúc sau 90 ngày kể từ ngày hết hạn;

c) Có giấy phép làm việc;

d) đang chịu lệnh trục xuất không thể thi hành;

e) đang giữ giấy phép cư trú tạm thời theo mục phụ 24(1) của Đạo luật có giá trị ít nhất sáu tháng;

f) là cư trú tạm thời:

(i) đang học ở trình độ mẫu giáo, tiểu học hoặc trung học phổ thông,

(ii) là sinh viên khách hoặc sinh viên trao đổi đang học tại một cơ sở giáo dục được chỉ định, hoặc

(iii) đã hoàn thành một khóa học hoặc chương trình học là điều kiện tiên quyết để nhập học tại một cơ sở giáo dục được chỉ định; hoặc

g) ở trong tình huống được mô tả trong mục 207.

2) Ghi chú lề: Thành viên gia đình

Thành viên gia đình của người nước ngoài có thể xin cấp giấy phép học sau khi nhập cảnh Canada nếu người nước ngoài đang cư trú tại Canada và:

a) Có giấy phép học tập;

b) Có giấy phép làm việc;

c) Có giấy phép cư trú tạm thời có giá trị ít nhất sáu tháng;

d) Chịu lệnh trục xuất không thể thi hành;

e) Là thành viên của lực lượng vũ trang của một quốc gia được chỉ định;

f) Là viên chức của một chính phủ nước ngoài;

g) Là người tham gia vào các hoạt động thể thao hoặc sự kiện;

h) Là nhân viên của một công ty tin tức nước ngoài; hoặc

i) Là người phụ trách hỗ trợ một giáo đoàn hoặc nhóm.

3) Nộp đơn từ nước ngoài cho cấp học từ Mẫu giáo đến lớp 12

4) Nộp đơn từ nước ngoài cho Chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Canada

Giấy Phép Làm Việc Mở cho Vợ/Chồng của Sinh Viên Quốc Tế:

Đơn đăng ký  tính từ ngày 19 tháng 3 năm 2024

Để đủ điều kiện theo mã quản trị C42, người nước ngoài chính phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

– Giữ giấy phép học hợp lệ hoặc được chấp thuận tạm thời cho giấy phép học (nếu nộp đơn như một nhóm gia đình từ bên ngoài Canada)
– Đang học toàn thời gian trong chương trình sau đại học (bậc thạc sĩ và tiến sĩ) tại một trường đại học hoặc cơ sở đào tạo kỹ thuật, hoặc chương trình cấp bằng chuyên nghiệp tại một trường đại học (ví dụ như y khoa, nha khoa, luật, v.v.)

Các định nghĩa sau đây được áp dụng cho mục đích đánh giá đủ điều kiện:

Chương trình sau đại học được định nghĩa như sau:

– Các bằng thạc sĩ và tiến sĩ được cấp bởi các trường đại học hoặc cơ sở đào tạo kỹ thuật
– Các chương trình cấp bằng chuyên nghiệp bao gồm:

  • Bác sĩ Nha khoa (DDS, DMD)
  • Cử nhân Luật hoặc Tiến sĩ Luật (LLB, JD, BCL)
  • Bác sĩ Y khoa (MD)
  • Bác sĩ Nhãn khoa (OD)
  • Dược sĩ (PharmD, BS, BSc, BPharm)
  • Bác sĩ Thú y (DVM)
  • Cử nhân Khoa học Điều dưỡng (BScN, BSN, BNSc)
  • Cử nhân Giáo dục (BEd)
  • Cử nhân Kỹ thuật (BEng, BE, BASc) chỉ giới hạn ở chuyên ngành này
  • Phải cư trú thực sự tại Canada khi đang học hoặc cung cấp bằng chứng rằng họ có kế hoạch cư trú tại Canada khi học

Những người đương đơn đang ở Canada tại thời điểm nộp đơn phải:

– Có tình trạng cư trú tạm thời hợp lệ hoặc đủ điều kiện để khôi phục tình trạng cư trú tạm thời
– Đủ điều kiện để nộp đơn xin giấy phép làm việc từ bên trong Canada (Xem thêm tại mục R199 hoặc chính sách công cộng hiện hành)

Giấy Phép Làm Việc cho thành viên gia đình của người nắm giữ PGWP ở TEER 4 và 5, người có thể đưa vợ/chồng cùng giấy phép làm việc mở đến Canada:

Điều kiện Đủ

Để thành viên gia đình phụ thuộc đủ điều kiện theo tiểu mục R205(c)(ii), mã quản trị C47 hoặc C48, người nước ngoài chính phải, tại thời điểm quyết định đơn của thành viên gia đình, đáp ứng tất cả các yêu cầu sau. Người nước ngoài chính phải:

– được phép làm việc tại Canada do hoặc giữ giấy phép làm việc hợp lệ hoặc được chấp thuận tạm thời (thư giới thiệu đã được phát hành) cho giấy phép làm việc (cụ thể hoặc mở)
– được phép (giấy phép làm việc đã được cấp) hoặc được chấp thuận tạm thời (thư giới thiệu đã được phát hành) làm việc tại Canada cho một kỳ hạn ít nhất 6 tháng hoặc lâu hơn sau ngày nhận đơn xin giấy phép làm việc mở của thành viên gia đình.
Ví dụ: nếu đơn xin giấy phép làm việc mở được nộp vào ngày 1 tháng 3 năm 2023, thì thẩm quyền làm việc của người nước ngoài chính phải hợp lệ cho đến ngày 1 tháng 9 năm 2023 (6 tháng).
– làm việc hoặc sẽ làm việc trong một nghề kỹ năng thấp (TEER 4 hoặc 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Liên hệ tư vấn

Liên hệ với ISET để được hỗ trợ miễn phí các vấn đề liên quan cuộc sống du học, học phí, quốc gia...